කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

වැඩමුළුව

අපගේ සමාගම නවීන නිෂ්පාදන රේඛා සාදයි: සීඑන්සී ඇඹරුම් යන්ත්‍ර නිෂ්පාදන රේඛාව, සිරස් යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථාන නිෂ්පාදන මාර්ගය,
ගැන්ට්‍රි වර්ගයේ යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථාන නිෂ්පාදන මාර්ගය, ඇඹරුම් යන්ත්‍ර නිෂ්පාදන මාර්ගය, මතුපිට ඇඹරුම් යන්ත්‍ර නිෂ්පාදන මාර්ගය, ඊඩීඑම් නිෂ්පාදන මාර්ගය යනාදිය.

Surface grinder production line
image2
CNC tapping and drilling machine workshop
image1
2
Milling machine workshop 
EDM machine workshop 
production line (1)
Robotics Automation Workshop

කාර්යාලය

office

කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

Factory-inspection

ප්රදර්ශනය

Exhibition